سمندم را سر کاووسی دوبل پارک کردم . اومدم پیاده بشم برم پاساژ انقلاب که یکهو دیدم یکی از پشت سر تو بلندگو گفت راننده سمند


آب دهنمو قورت دادم و از ترس جریمه نمی دونستم چه کنم که دیدم طرف باز گفت راننده سمند، انار فاروق، گردو کندازی، سیرموک بندامیر داریم میخوای . با کمال تعجب تو آینه نیگا کردم دیدم پیکان بار هس.

منبع اصلی مطلب : لپ لپ مرودشت
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : ترس از جریمه پلیس